Català |  Español
Sis Prevenció
Sant Ponç, 2 local 1 i 2. Les Franqueses del Vallès 08520. Telf. 93 861 63 13. Fax 93 861 63 14 comercialweb@sisprevencio.com
 

Política de privacitat
FAQ
Envia'ns el teu CV

Selecciona la categoria de notícies    
 
 

Els treballs en espais confinats

    17/10/2014

Un espai confinat és un recinte o qualsevol espai amb obertures limitades d’entrada i sortida i ventilació natural desfavorable

Un espai confinat és un recinte o qualsevol espai amb obertures limitades d’entrada i sortida i ventilació natural desfavorable, on es poden produir atmosferes perilloses, ja sigui per acumulació de contaminants tòxics o inflamables o per deficiència en oxigen, i que no està concebut per a una operació continuada per part del treballador.

El fet de ser un accés tant puntual  (neteja, reparació, manteniment, o control) fa que no es prenguin les mesures suficients, i hem tenir en compte que les conseqüències poden ser mortals i sovint de morts múltiples per intentar un rescat precipitat.

Pot ser espai confinat:

-       espais tancatsamb una petita obertura d’entrada i sortida: reactors, galeries de serveis, sales subterrànies de transformadors, cisternes de transport, sitges…

-        en espais oberts, que per la seva profunditat o disposició dificulta la ventilació natural: fosses de greixatge de vehicles en tallers mecànics, pous i dipòsits oberts…

Els riscos específics dels espais confinats son:

-        Asfixia per insuficiència d’oxigen: l’aire conté un 21% d’oxigen, i per sota d’aquest percentatge es produeixen símptomes d’asfíxia que s’agreugen a mesura que aquest disminueix.

-        Intoxicació  per inhalació de contaminants: quan la concentració ambiental de qualsevol substància o producte tòxic està per sobre dels límits d’exposició laboral.

-        Incendi i/o explosió:quan la concentració ambiental dels gasos o vapors inflamables està compresa dins dels seus límits d’inflamabilitat.

Mesures preventives a prendre:

- Cal prioritzar sempre que es pugui els treballs des de l’exterior de l’espai confinat.

- Formació específica als treballadors que executaran aquestes feines.

- Permisos de treballi autoritzacions d’entrada al recinte: permeten garantir que els responsables han pres les mesures necessàries per poder intervenir en el recinte, i especifiquen les condicions de treball i els mitjans a utilitzar.  

- Disposar de recurs preventiu i vigilància exterior per garantir un rescat eficaç.

- Mesurar i avaluar l’atmosfera interior: abans d’entrar s’han d’avaluar les condicions d’explosivitat, contingut d’oxigen i toxicitat de l’atmosfera interior i en funció dels resultats determinar els mitjans de protecció o actuacions prèvies, així com fer medicions continuades mentre s’executin els treballs, doncs les condicions poden variar.

- Ventilar: bé sigui per ventilació natural o forçada, i disposar d’extracció localitzada  en cas que es puguin generar substàncies perilloses durant els treballs.

- Utilitzar els equips de protecció individual necessaris: els equips de protecció respiratòria han de permetre respirar al treballador independentment de l’atmosfera interior, bé sigui amb mitjans autònoms o semi autònoms.

- Evacuació: quan s’observin les primeres senyals d’alarma, a través dels aparells de mesura o bé símptomes fisiològics de malestar.

- Consignació de la instal·lació: assegurar el bloqueig de la posta en marxa d’elements mecànics, instal·lació elèctrica, entrada de substàncies contaminants per conduccions,  dissipar les energies residuals …

 

Núria Serras Batlle

Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals