Català |  Español
Sis Prevenció
Sant Ponç, 2 local 1 i 2. Les Franqueses del Vallès 08520. Telf. 93 861 63 13. Fax 93 861 63 14 comercialweb@sisprevencio.com
 

Política de privacitat
FAQ
Envia'ns el teu CV

 

Comunicació Obertura Centre de Treball

En les obres de construcció incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, la comunicació d'obertura del centre de treball haurà ser prèvia al començament dels treballs, s'haurà d'exposar en l'obra en lloc visible, es mantindrà permanentment actualitzada en el cas que es produeixin canvis no identificats inicialment i s'efectuarà únicament pels empresaris que tinguin la condició de contractistes d'acord a l'indicat Reial Decret .

A aquest efecte el promotor haurà de facilitar als contractistes les dades que siguin necessaris per al compliment d'aquesta obligació.

Documents associats a la informació