Català |  Español
Sis Prevenció
Sant Ponç, 2 local 1 i 2. Les Franqueses del Vallès 08520. Telf. 93 861 63 13. Fax 93 861 63 14 comercialweb@sisprevencio.com
 

Política de privacitat
FAQ
Envia'ns el teu CV

 

Recurs Preventiu

Els recursos preventius serán destinats per part de les empreses contractistes, per tal de vigilar el compliment de les activitats preventives. Han de tenir la capacitat suficient, disposar dels mitjans necessaris i ser suficients en nombre , havent de romandre en el centre de treball durant el temps en que es mantingui la situació que determini la seva presència. 

Normativa de referència. Llei 54/2003

És necessària la presència de Recursos Preventius en els casos que anomenem a continuació:

-Quan els riscos d'un procés o activitat es puguin veure agreujats o modificats per concórrer operacions successives o simultànies que necessiten d'un control de la correcta aplicació dels mètodes de treball prèviament elaborats.
-Quan es realitzin activitats que comportin riscos especials com són: Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d'altura
-Treballs amb risc de soterrament o enfonsament
-Treball amb màquines antigues que no tenen declaració CE de conformitat
-Treballs en espais confinats
-Treballs amb risc d'ofegament per immersió
-Els treballs indicats en l'Annex II del RD 1627/97 d'obres de construcció.
-Quan ho requereixi la Inspecció de Treball i Seguretat Social a causa de les circumstàncies de les condicions de treball detectades