Català |  Español
Sis Prevenci
Sant Pon, 2 local 1 i 2. Les Franqueses del Vallès 08520. Telf. 93 861 63 13. Fax 93 861 63 14 comercialweb@sisprevencio.com
 

Política de privacitat
FAQ
Envia'ns el teu CV

 

Introducció

Les obligacions dels autònoms vers el compliment de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, venen regulades en diferent normativa, com ara l’Estatut del treballador Autònom i la Guia Tècnica de Construcció (que desenvolupa el RD 1627/1997).

Segons Llei 20/2007 de l’Estatut del Treballador autònom

-Quan en un MATEIX centre de Treball exerceixin activitats treballadors autònoms i treballadors d'una alta o altres empreses, així com quan els treballadors autònoms executin la seva activitat professional als locals o centres de treball de les empreses per a les quals prestin serveis, són aplicables per a tots ells els deures de cooperació, informació i Instrucció per la implantació de la coordinació d’activitats empresarials que preveu l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Les empreses que contractin amb treballadors autònoms la realització d’obres o serveis corresponents a la pròpia activitat d’aquelles, i que es duguin a terme en els seus propis centres de treball, han de vigilar que aquests treballadors compleixin la normativa de prevenció de riscos laborals.

I Segons la Guia Tècnica de Construcció que desenvolupa el Reial Decret 1627/1997 de condicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció de 24 d’octubre, els treballadors autònoms hauran de:

-Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos laborals.

-Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut que estableix l'annex IV d'aquest Reial Decret 1627/1997 durant l’execució de l’obra.
-Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l'article 29, apartats 1 i 2, de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.

-Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials estableix l'article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals, participant en particular en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagués establert.

-Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

-Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si s'escau, de la direcció facultativa

-Els treballadors autònoms hauran de complir el que estableix el pla de seguretat i salut ..