Català |  Español
Sis Prevenció
Sant Ponç, 2 local 1 i 2. Les Franqueses del Vallès 08520. Telf. 93 861 63 13. Fax 93 861 63 14 comercialweb@sisprevencio.com
 

Política de privacitat
FAQ
Envia'ns el teu CV

 

PAU Pla d'Autoprotecció

Segons Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, totes les empreses afectades per aquest (incloses en el seu Annex I) hauran de disposar de pla d’autoprotecció.

Aquest decret té com a objectiu reduir les situacions de greu risc col•lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també els centres i les instal•lacions i les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter.
 

Qui té la obligació de fer el PAU?

La persona titular o organitzador de l’activitat és el responsable de l’elaboració, implantació, manteniment i revisió del pla.

Quines activitats estan afectades per aquest Decret?

A continuació detallem alguns exemples:

Annex IA:
⎯ activitats d’emmagatzematge de productes químics acollides a les ITC APQ
⎯ activitats de gestió de residus perillosos
⎯ aeroports
⎯ conductes per al transport de mmpp
⎯ instal•lacions amb grans aforaments
⎯ edificis d’importància estratègica per la gestió de les emergències
⎯ aparcaments de mmpp per carretera i ferrocarril
⎯ Castells de foc amb més de 50 Kg de materia reglamentada
⎯ ...

Annex IC: Activitats NO incloses a la Norma Bàsica d’autoprotecció però que presenten risc (menor que les de l’annex IA):
⎯ teatres amb ocupació entre 500 i 2000 persones
⎯ concerts en espais a l’aire lliure en espais tancats, amb ocupació entre 500 i 5000 persones
⎯ concerts a l’aire lliure en espais no tancats, amb ocupació entre 1.000 i 15.000
persones
⎯ Correfocs o castells de foc no inclosos a la part A
⎯ activitats en espais públics, de risc, de caràcter festiu, tradicional o Popular
⎯ Establiments d’ús educatiu amb una ocupació inferior a 2.000 persones i superior a 500, i les llars d’infants i les ludoteques.
⎯ Residències de gent gran o de persones amb mobilitat reduïda no incloses
en l’apartat A.
⎯Càmpings no inclosos en els apartats A i B d’aquest annex que estiguin ubicats
a menys de 500 m de massa forestal.
⎯Càmpings no inclosos en els apartats A i B d’aquest annex que estiguin ubicats
a les zones de risc definides en els plans de protecció civil de la Generalitat.
 

Tècnics habilitats

El pla d'autoprotecció ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent per dictaminar sobre aquells aspectes relacionats amb l'autoprotecció davant els riscos a què estigui subjecta l’activitat o centre.
SIS Prevenció disposa de tècnics habilitats per a la redacció d’aquests Plans d’Autoprotecció, segons Annex IA, IB i IC.
 

Hermes

El Registre electrònic de plans d’autoprotecció té com a finalitats:

• la inscripció dels plans d’autoprotecció que s’han d’elaborar de conformitat amb el Decret 82/2010, de 29 de juny.
• el compliment de totes aquelles comunicacions i actuacions que preveu aquest Decret per al procediment de gestió d’aquests plans d’autoprotecció.

S’ha anomenat Hermes el sistema d’informació que dóna suport a la tramitació telemàtica vinculada al Decret 82/2010 i que allotja el Registre electrònic de plans d’autoprotecció.