Coordinació de Seguretat i Salut

Al parlar de prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció, el Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) és una de les figures més importants, indispensable perquè es mantinguin els principis preventius dins d’aquesta activitat empresarial.

El Coordinador de Seguretat i Salut és el tècnic competent designat pel promotor per coordinar l’activitat preventiva en l’obra, i garantir l’aplicació dels principis que s’esmenten en l’article 9 de Reial Decret 1627/1997 pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció:

a) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:

– Al prendre les decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament.

– Al estimar la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball.

b) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva.

c) Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions introduïdes en el mateix.

d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

e) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.

f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra.

A SIS Prevenció estem especialitzats en tots els sectors d’activitat a OBRA (construcció, metall, fusteria, etc) i disposem d’un departament específic des del qual es coordinen tots els serveis:

  • Coordinació de Seguretat i Salut
  • Plans de Seguretat i Salut
  • Inscripció a REA
  • Formacions específiques de convenis d’obra.
  • Visites a obra
  • Plans d’actuació COVID19 per a obra

Disposem de Coordinadors d’obra amb àmplia experiència tant en diferents tipologies d’obres com en temps de dedicació. Així mateix, posem a disposició de la seva empresa un equip humà, professional, eficient i degudament format per poder assessorar-lo en tot el que necessiti.

Deixa'ns la teva consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Caselles de verificació