Pla d’Emergència

El Pla d’Emergències és el conjunt d’accions i mesures encaminades a prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns materials a l’ interior de les instal.lacions de les empreses i a donar una resposta adequada a les possibles situacions d’emergència de forma coordinada amb el sistema públic de Protecció Civil. Aquestes accions i mesures han de ser adoptades pels titulars de les entitats, ja siguin públiques o privades, amb els seus propis mitjans i recursos, sempre dins del seu àmbit de competència.

I fent referència a la a l’article 20 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals:

“L’empresari, tenint en compte les dimensions i l’activitat de l’empresa, com també la possible presència de persones que en siguin alienes, ha d’analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures que cregui convenients en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors; amb aquesta finalitat, ha de designar el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i ha de comprovar periòdicament, si convé, que funcionin correctament. Aquest personal ha de tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat, segons les circumstàncies indicades més amunt”

SIS Prevenció elaborarem el vostre pla d’emergència per tal de prevenir qualsevol situació de risc o a minimitzar-ne els riscos en cas de que es doni la pròpia situació d’emergència. Així mateix, donarem formació als treballadors, ajudarem a establir els equips d’emergèncianecessàris, i finalment farem el simulacreper verificar la seva eficàcia.

Deixa'ns la teva consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Caselles de verificació