Pla de Seguretat i Salut

En aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o, si s’escau, de l’estudi bàsic, cada contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut (PSS) en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En aquest pla s’inclouran, si s’escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l’estudi o estudi bàsic.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra.

El Pla de seguretat i salut en el treball constitueix l’instrument bàsic d’ordenació de les activitats d’identificació i, si escau, avaluació dels riscos i planificació de l’activitat preventiva.

Aquest podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra, però sempre amb l’aprovació expressa de l’Coordinador.

 
En SIS Prevenció estem especialitzats en tots els sectors d’activitat pertanyents a OBRA (construcció, metall, fusteria) i disposem d’un departament específic des del qual es coordinen tots els serveis:

  • Coordinació de Seguretat i Salut
  • Plans de Seguretat i Salut
  • Inscripció a REA
  • Formacions específiques de convenis d’obra.
  • Visites a obra
  • Plans d’actuació COVID19 per a obra

Posem a disposició de la seva empresa un equip humà, professional, eficient i degudament format per poder assessorar-lo en tot el que necessiti.

Deixa'ns la teva consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Caselles de verificació