Curso Alturas TELCO I

Durada: 6 hores
Modalitat: Presencial Teòric i Pràctic
Dates d’impartició: 22/01/2024 de 8h a 14h
Lloc d’impartició: SIS Prevenció – Centre de Formació – Passeig Ribera del Congost, 36B Les Franqueses del Vallès
Objectius: Coneixer els riscos i les mesures preventives dels treballs en altura, així com els procediments de treball i l’ús dels EPIs
Dirigit a: Qualsevol treballador del sector de les Telecomunicacions que desenvolupi tasques a altures superiors a 2m en escales manuals, escales fixes, andamis, pals de fusta, pals de formigó i cobertes amb protecció.
Àmbit: Treballs de cablejat (independentment del portador, ja sigui fibra, coure, coaxial, etc.) i en equips situats en altura.

Programa Formatiu:

INTRODUCCIÓ

NORMATIVA I LEGISLACIÓ
• La seguretat i la prevenció de riscos en els treballs en altura: conceptes bàsics de seguretat i pautes de caràcter general.
• Llei PRL i normativa subsidiària. RD 2177/2004.
• Descripció de la figura del Recurs Preventiu.
• Funcions i responsabilitats del Recurs Preventiu.

FÍSICA DE LA CAIGUDA
• Definicions: Força de Xoc, Factor de caiguda, Distància lliure de caiguda, Efecte pèndol.
• Aplicació a situacions de treball.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
• Definició d’EPI. Categories.
• RD 773/1997 i Reglament (UE) 2016/425 d’Equips de Protecció Individual
• Normes UNE-EN. Definició i objectius.
• Informació general: Folleto Informatiu, Etiquetatge, Identificació individual.
• Revisió periòdica, revisió diària, normes de manteniment i conservació.
• Descripció dels equips més comuns (arnès, casc, element d’ancoratge amb amortidor, element d’ancoratge de posicionar, dispositius anticaigudes…).

SISTEMES DE PROTECCIÓ DE CAIGUDES
• Descripció i tipologia de sistemes anticaigudes segons la EN 363 (sistemes de detenció i sistemes de prevenció).

DISPOSITIUS D’ANCLATGE
• Descripció i tipologia de dispositius d’ancoratge segons la EN 795:2012 i CEN TS 16415: 2012.

IZADA MANUAL DE CÀRREGUES
• Pautes de seguretat per a una elevació de càrrega segura. Descripció de sistemes de bloqueig automàtic en pujada i baixada.
• Descripció de politges amb sistema autobloquejant.

ACTUACIÓ DAVANT D’UN ACCIDENT
• Descripció del protocol d’actuació davant un accident (PAS).

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
• Identificació dels equips més comuns (arnès, casc, element d’ancoratge amb amortidor, element d’ancoratge de posicionar, dispositius anticaigudes…).
• Pautes per a la correcta ajustada i col·locació dels equips.

SISTEMA DE PROTECCIÓ DE CAIGUDES
• Exercicis d’ús segur de l’element d’ancoratge amb amortidor i element d’ancoratge de posicionar.
• Exercicis sobre ús segur de dispositius anticaigudes sobre línia d’ancoratge flexible, segons EN 353-2.
• Muntatge de línies d’ancoratge temporals verticals, utilitzant perxa telescòpica.
• Utilització de dispositius anticaigudes retràctils, segons EN 360. Tipologia de dispositius i característiques.

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS
• Identificació de riscos de caiguda en façanes, pals, escales de mà i andamis.
• Identificació de riscos associats: proximitat risc elèctric i radiacions no ionitzants, proximitat a portes, buits, senyalització de treballs etc…

ÚS D’ESCALES MANUELS
• Tipologia d’escales manuals, amb o sense línia d’ancoratge.
• Elements bàsics de les escales (informació a l’esquena, parts estructurals i complements).
• Col·locació de l’escala. Angulació i arrestrament.
• Accés i permanència a l’escala.
• Exercicis d’ús segur d’escales manuals amb i sense línia d’ancoratge.

ACCÉS I POSICIONAMENT EN PALS DE FORMIGÓ I FUSTA
• Utilització d’escales manuals.
• Utilització de l’element d’ancoratge de posicionar.
• Aplicació de l’ús de sistemes anticaigudes (Retràctil o Línia d’ancoratge).
• Revisió prèvia. Valoració i comprovació de la seguretat del pal.
• Ús de trepadors.

TREBALLS SOBRE ANDAMIS
• Tipologia d’andamis.
• Configuracions tipus.
• Instruccions d’ús.

TREBALLS SOBRE PEMP
• Tipologia de PEMP.
• Normes bàsiques de seguretat.

Metodologia:

Curs teòric-pràctic presencial. És obligada l’assistència a totes les hores formatives. El formador realitzarà un test al finalitzar la jornada per donar l’aptitud a cada alumne.

L’alumne haurà de portar el dia de la formació els EPI habituals que utilitza al seu lloc de treball (calçat de seguretat, armilla reflectant, arnés de seguretat i casc).

Les empreses amb treballadors assalariats que realitzin el curs tindran possibilitat de bonificar-se aquesta formació (consultar amb el nostre departament administratiu).

Déjanos tu consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casillas de verificación