Curs d’Operacions TELCO

Durada: 6 hores
Modalitat: Presencial Teòric i Pràctic
Dates d’impartició: 08/01/2024 de 8.00h a 14.00h
Lloc d’impartició: SIS Prevenció – Centre de Formació – Passeig Ribera del Congost, 36B Les Franqueses del Vallès
Objectius: Proporcionar la formació bàsica en PRL del sector TELCO. Identificar l’origen i les causes dels riscos associats al sector. Coneixer les normes i mesures preventives per desenvolupar l’activitat de forma segura.
Dirigit a: Treballadors operatius del sector de les telecomunicacions.
Àmbit: Formació per a activitats bàsiques de lloc d’operador-instal·lador de telecomunicació.

Programa Formatiu:

INTRODUCCIÓ / PRESENTACIÓ DEL CURS
Els alumnes han de ser capaços de:
• Coneixer els protocols de seguretat, emergència i evacuació del centre de formació on s’imparteix.
• Coneixer l’experiència de la resta d’alumnes i del / de la professora.
• Els objectius i continguts del mòdul/curs.
• Metodologia d’avaluació i obtenció de l’acreditació corresponent

UNITAT 1.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS
La finalitat d’aquesta unitat és que els participants identifiquin els tipus d’instal·lacions on desenvoluparan els seus treballs: instal·lacions en façanes, pals, àrees subterrànies, càmeres de registre, torres mòbils, torres de comunicacions, teulats-cobertes, sales d’equips de telecomunicació, etc.
A més a més, s’identificaran els equips de treball i les eines més comunes utilitzades en el sector.

UNITAT 2.- TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
La finalitat d’aquesta unitat és que els participants siguin capaços d’identificar i utilitzar les tècniques preventives específiques dels treballs del sector, segons els apartats següents, així com la forma d’actuar en cas d’emergència.

2.1.- Avaluació de riscos. Aplicació d’un pla de seguretat i salut.
S’identificarà com utilitzar l’Avaluació de Riscos del lloc de treball per conèixer els riscos i mesures preventives a aplicar. A més a més, pel que fa a l’àmbit d’obra es desenvoluparà el contingut tipus d’un Pla de Seguretat i Salut, i d’una avaluació de riscos específica en obres sense PSS, i com han de ser utilitzades en obra per identificar els riscos i mesures preventives.

2.2.- Proteccions col·lectives (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
S’identificaran les proteccions col·lectives més utilitzades en l’activitat (tanques, protecció anticaigudes, detectors de gasos, proteccions elèctriques contra contactes indirectes, etc.) i com han de ser col·locades, utilitzades i mantenides quan procedeixi.

2.3.- Proteccions individuals (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
S’identificaran les proteccions individuals més utilitzades en l’activitat (casc, guants, botes, protectors auditius i respiratoris, equips anticaigudes, etc.) i com han de ser col·locades, utilitzades i mantenides quan procedeixi.

2.4.- Risc elèctric.
• Nocions bàsiques.
• RD 614/2001.
• Treballs sense tensió.
• Treballs amb tensió.
• Treballs de maniobres, mesures, assaigs i verificacions.
• Treballs en proximitat d’elements sota tensió.
• Treballs en centres de transformació.
• Treball amb tensions de seguretat.
• Treballs en bateries.

2.5.- Caiguda de persones al mateix nivell.
S’analitzarà el risc de caigudes al mateix nivell en els treballs en instal·lacions de telecomunicacions i els seus entorns més habituals, i les mesures per reduir aquests riscos.

2.6.- Caiguda de persones a diferent nivell.
• Eines de mà.
• Eines de repartidor.
• Treballs en façanes.
• Treballs en pals de fusta i formigó.
• Treballs en teulats.
• Treballs en torres.

2.7.- Espais confinats.
S’analitzaran els riscos inherents a realitzar treballs en espais confinats (càmeres de registre, galeries, etc.), i el protocol per desenvolupar el treball en aquests amb els riscos controlats.

2.8.- Riscos de projeccions de partícules, cops i tallades.
S’analitzaran els possibles riscos de projeccions de partícules, cops i tallades que poden existir en els treballs de telecomunicacions i les mesures preventives a aplicar.

2.9.- Riscos biològics.
S’analitzaran els possibles riscos biològics que poden existir en els treballs de telecomunicacions i les mesures preventives a aplicar.

2.10.- Riscos químics.
S’analitzaran els possibles riscos químics que poden existir en els treballs de telecomunicacions i les mesures preventives a aplicar (identificació del tipus de substància, equips de protecció a utilitzar, mesures de protecció, etc.).

2.11.- Il·luminació, soroll, vibracions, condicions climatològiques.
S’analitzaran els possibles riscos físics que poden existir en els treballs de telecomunicacions i les mesures preventives a aplicar.

2.12.- Radiacions no ionitzants (camps electromagnètics en telefonia mòbil). Es tractarà com identificar les instal·lacions que poden provocar el risc de radiacions no ionitzants (principalment en telefonia mòbil), així com les mesures preventives a aplicar.

2.13.- Treballs de fusió de fibra òptica. S’identificaran els riscos i les mesures preventives associades als treballs de fusió i proves en cables de fibra òptica.

2.14.- Treballs a sales d’equips. S’identificaran els riscos i les mesures preventives associades a la realització de treballs a sales d’equips, motivats per l’entorn on es desenvolupen.

2.15.- Manipulació manual de càrregues. S’identificaran els riscos i les mesures preventives associades a la manipulació mecànica de càrregues, com una de les principals causes de lesions en el sector.

2.16.- Treballs a via pública i seguretat viària. El propòsit d’aquesta unitat és que els participants coneguin les mesures bàsiques a tenir en compte pel que fa a la seguretat viària respecte als treballs amb ocupació de via pública, desplaçaments peatonals o en vehicles.

2.17.- Consignes d’actuació davant d’emergències i accidents. Protocol PAS. Els alumnes hauran de ser capaços de: • Executar correctament les pautes d’actuació davant dels diversos tipus d’emergències: Incendis, actuació davant de l’activació de mitjans d’extinció automàtica, etc. • Atendre als accidentats seguint les consignes d’actuació davant d’accidents, i aplicant el protocol PAS.

Metodologia

Curs teòric-pràctic presencial. És obligada l’assistència a totes les hores formatives. El formador realitzarà una prova al finalitzar la jornada per donar l’aptitud a cada alumne.

L’alumne haurà de portar el dia de la formació els EPI habituals que utilitza al seu lloc de treball (calçat de seguretat, armilla reflectant, arnès de seguretat i casc)

Les empreses amb treballadors assalariats que realitzin el curs tindran la possibilitat de bonificar aquesta formació (consultar l’apartat de Bonificacions).

Déjanos tu consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casillas de verificación