Oficis 6 hores Construcció, Metall, Fusta, Rotulació i Vidre

Durada: 6h
Preu: 125,00€
Modalitat:Presencial

Data:
Lloc d’impartició: SIS Prevenció – Centre de Formació – Passeig Ribera del Congost, 36B Les Franqueses del Vallès

PREGÚNTA’NS PER LES DATES EN CONCRET DEL OFICI QUE NECESSITIS.

Formacions oficis 6 hores del Conveni de la Construcció:

6h Paleteria

6h Treballs de demolició i rehabilitació

6h Encofrats

6h Ferrallat

6h Revestiment de guix

6h Electricitat, muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió

6h Fontaneria i instal·lacions de climatització

6h Revestiments exteriors

6h Pintura

6h Paviments i enrajolats

6h Operadors d’aparells elevador

6h Operadors de vehicles i maquinària de moviment de terres

6h Operadors d’equips manuals

6h Treballs d’aïllament i impermeabilització

6h Muntatge d’estructures tubulars

6h Operari d’instal·lacions temporals d’obra i auxiliars: plantes d’aglomerat, de formigó, de trituració i classificació d’àrids

6h Estabilització d’esplanades i estesa de ferms

6h Col·locació de materials de cobriment

6h Conservació i explotació de carreteres

6h Execució de túnels i sosteniment de les excavacions subterrànies i dels talussos

6h Fonaments especials, sondejos i perforacions

6h Construcció i manteniment de vies fèrries

6h Treballs marítims

6h Treballs de xarxes de proveïment i sanejament i pous

6h Treballs de muntatge de prefabricats de formigó en obra

6h Operari de taller de materials: pedres industrials, tractament o transformació de materials, picapedrers i similars

6h Treballs de soldadura

6h Muntador d’escaiola, plaques de guix laminat i assimilats

6h Manteniment de maquinària i vehicles.

 

Formacions oficis 6 hores del Conveni del Metall:

6h Ferrallat

6h Electricitat, relatiu als treballs de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió

6h Lampisteria i instal·lacions de climatització

6h instal·lació d’ascensors

6h Operadors d’equips manual

6h Instal·lacions, reparacions, muntatges, estructures metàl·liques, serralleria i fusteria metàl·lica

6h Aïllament i impermeabilització

6h Treballs de muntatge d’estructures tubulars

6h Treballs de construcció i manteniment de vies fèrries

6h Treballs de manteniment de maquinària i vehicles en obres de construcció

6h Instal·lacions de telecomunicacions

6h Treballs de gasoductes i xarxes de distribució de gasos combustibles

6h Operadors d’aparells elevadors

Formacions oficis 6 hores del Conveni de la Fusta:

6h Instal·lador d’elements de fusteria i moble

6h Montador d’estructures de fusta

Formacions oficis 6 hores del Conveni del Vidre i Rotulació:

6h Instal·lador de finestres i envidrament

6h Instal·lador de rètols

 

Programa Formatiu:

CONTINGUTS: consultar per cada curs

 

Metodologia

La formació de 6 hores d’ofici és totalment presencial i és obligatòria l’assistència al 100% del curs per poder-ne obtenir el certificat. A la finalització del curs, el formador realitzarà un test del contingut del curs a cada alumne.

Les formacions de 6 hores només podran realitzar-se en cas que l’alumne disposi d’alguna altra formacio de 20 hores d’ofici del mateix conveni i/o de la formació de 60 hores de recurs preventiu del mateix conveni.

*Les empreses amb treballadors assalariats que realitzin el curs tindran possiblitat de bonificar-se aquesta formació (consultar l’apartat de Bonificacions)

Déjanos tu consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casillas de verificación