Curs d’Espais Confinats TELCO

Durada: 6 hores
Modalitat: Presencial Teòric i Pràctic
Dates d’impartició: 16/01/2024 de 8.00h a 14.00h
Lloc d’impartició: SIS Prevenció – Centre de Formació – Passeig Ribera del Congost, 36B Les Franqueses del Vallès
Objectius: Proporcionar els coneixements necessaris i estar capacitats per prestar serveis en espais confinats. Coneixer les normes, procediments i mesures preventives per a l’accés, la permanència i el rescat en espais confinats.
Dirigit a: Treballadors amb activitat en espais confinats, com ara càmeres de registre, recintes subterranis, etc.
Àmbit: Formació específica per a realitzar treballs en espais confinats.

Programa Formatiu:

INTRODUCCIÓ / PRESENTACIÓ DEL CURS
Els alumnes han de ser capaços de:
• Coneixer els protocols de seguretat, emergència i evacuació del centre de formació on s’imparteix.
• Coneixer l’experiència de la resta d’alumnes i dels professors.
• Els objectius i continguts del mòdul/curs.
• Metodologia d’avaluació i obtenció de l’acreditació corresponent.

INTRODUCCIÓ ALS ESPAIS CONFINATS
Els alumnes han de ser capaços d’identificar i conèixer:
• Les característiques d’un espai confinat.
• La classificació dels espais confinats segons la seva geometria i el nivell de risc a l’interior. Espais confinats habituals en el sector Telco.
• El tipus d’accidents més freqüents i les causes associades.
• Establir la presència dels recursos preventius durant la realització de treballs en espais confinats.

RISCOS I MESURES PREVENTIVES ASSOCIATS ALS ESPAIS CONFINATS
• Riscos i mesures preventives de caràcter general.
• Riscos específics dels espais confinats: Existència d’atmosferes perilloses, associades a la configuració del propi espai confinat i a la presència d’agents biològics.
• Mesures preventives específiques per al treball en espais confinats.
• Senyalització i balitzament.
• Identificar les diverses atmosferes perilloses: gasos tòxics, atmosferes amb continguts d’oxigen diferents als atmosfèrics, atmosferes explosives.
• Procediment d’accés i permanència: actuacions prèvies a l’accés, ventilació, entrada amb ERA’s.
• Procediment de Rescat. Equips Específics (Trípode, ERA)
• Consignes d’actuació davant accidents i emergències. Protocol PAS

ACTUACIONS PRÈVIES A L’ENTRADA EN UN ESPAI CONFINAT
Els alumnes han de ser capaços de:
• Verificar la diversa documentació de treball (part d’accés, etc.)
• Senyalitzar la zona de treball
• Coneixer, col·locar i ajustar els equips de treball
• Coneixer, col·locar i ajustar els equips de protecció col·lectiva i individual
• Utilitzar l’equip multidetector de gasos
• Utilitzar els equips de ventilació i buidatge
• Utilitzar els sistemes anticaigudes en espais confinats: Instal·lació i utilització del trípode com a dispositiu d’ancoratge, i l’anticaigudes retràctil

ACTUACIONS DURANT ELS TREBALLS EN UN ESPAI CONFINAT
Els alumnes han de ser capaços de:
• Cumplir els protocols d’entrada i estada en un espai confinat
• Obrir en condicions segures un espai confinat
• Accedir al mateix mitjançant: escala de mà, descens vertical, etc.
• Acondicionar l’atmosfera interior i la zona de treball de l’espai confinat
• Recollir i retirar-se després de la realització dels treballs

TÈCNIQUES D’EVACUACIÓ I RESCAT. ACTUACIÓ EN EMERGÈNCIA.
Els alumnes han de conèixer i ser capaços de:
• Avaluar la situació de perill i prendre les decisions de control
• Rescatar, si és possible, al/als treballadors de forma segura: mitjançant l’ús de la politja i trípode de rescat, del retràctil amb recuperador, o els equips de respiració d’emergència (cantimplores)
• Rebre i atendre la persona accidentada a l’exterior

Déjanos tu consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casillas de verificación