Curs de Risc Elèctric TELCO

Durada: 6 hores
Modalitat: Presencial Teòric i Pràctic
Dates d’impartició: 31/01/2024 de 8.00h a 14.00h
Lloc d’impartició: SIS Prevenció – Centre de Formació – Passeig Ribera del Congost, 36B Les Franqueses del Vallès
Objectius: Proporcionar els coneixements necessaris i estar capacitats per prestar serveis com a treballador “autoritzat” respecte al risc elèctric.
Dirigit a: Treballadors amb activitat no elèctrica que es desenvolupi en proximitat d’instal·lacions elèctriques amb parts accessibles sota tensió o que realitzi tasques especificades per a treballadors autoritzats.
Àmbit: Capacitar els treballadors com a “autoritzats” davant del risc elèctric.

Programa Formatiu:

INTRODUCCIÓ / PRESENTACIÓ DEL CURS
Els alumnes han de ser capaços de:
• Coneixer els protocols de seguretat, emergència i evacuació del centre de formació on s’imparteix.
• Coneixer l’experiència de la resta d’alumnes i del / de la professora.
• Els objectius i continguts del mòdul/curs.
• Metodologia d’avaluació i obtenció de l’acreditació corresponent.

L’ACCIDENT ELÈCTRIC
Els alumnes han de ser capaços d’identificar i conèixer:
• Les característiques de l’accident elèctric
• Les causes de les lesions de l’accident elèctric: descàrregues, deflagracions
• Els tipus de contacte elèctric: directe i indirecte
• Factors que influeixen en l’accident elèctric i mètodes de control
• Efectes de la corrent en l’organisme
• La capacitat de reanimació de l’accidentat

LEGISLACIÓ EN MATÈRIA DE RISCOS ELÈCTRICS
Els alumnes han de conèixer:
• El marc legal en matèria de prevenció de risc elèctric.
• El Reial decret 614/2001 de risc elèctric: articulat i definicions
• Les condicions a complir pels treballadors per realitzar treballs elèctrics: capacitació professional

EXECUCIÓ DE TREBALLS SENSE TENSIÓ
Els alumnes han de ser capaços de:
• Identificar els equips i mitjans de tall
• Suprimir la tensió dels circuits, mitjançant l’aplicació de les cinc regles d’or
• Restablir el subministrament en condicions segures

EXECUCIÓ DE TREBALLS EN PROXIMITAT
Els alumnes han de ser capaços de:
• Analitzar el lloc on es duran a terme els treballs i establir els riscos i les distàncies de seguretat.
• Donar indicacions per a la realització de treballs en proximitat a instal·lacions de baixa tensió amb parts accessibles.
• Establir criteris de seguretat en centres de transformació i subestacions elèctriques
• Plantejar les condicions de treball en proximitat a línies elèctriques aèries o subterrànies

TREBALLS EN TENSIÓ
Els alumnes han de conèixer les tècniques per a:
• Realitzar mesures, maniobres, assaigs i verificacions sobre les instal·lacions en condicions segures.
• Treballar amb tensions de seguretat
• Treballar amb corrent contínua (bateries, equips de telecomunicació, etc.) i diferenciar els riscos respecte de la corrent alterna

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COL·LECTIVA
• Coneixer i discriminar l’ús dels equips de protecció col·lectiva i individual necessaris per als treballs

EXECUCIÓ DE TREBALLS EN PRESENÇA D’ATMOSFERES COMBUSTIBLES O EXPLOSIVES I AMB RISC D’ELECTRICITAT ESTÀTICA
Els alumnes han de ser capaços de:
• Identificar una atmosfera explosiva, els seus riscos, tipus i caracterització.
• Identificar els locals i equips amb risc d’aparició d’electricitat estàtica.
• Definir metodologies de treball per al control d’ambdós riscos.

ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT ELÈCTRIC
Els alumnes han de ser capaços d’aplicar:
• El protocol d’actuació en cas d’accident. Protocol PAS
• Metodologia per alliberar un atrapat per la corrent elèctrica

PRÀCTICA ESPECÍFICA RISC ELÈCTRIC
Els alumnes han de ser capaços de:
• Supressió i reposició de la tensió en B.T. en condicions segures
• Realitzar mesures sobre instal·lacions elèctriques BT en condicions segures
• Verificació d’absència de tensió en equips de telecomunicació i en proximitat d’equips i instal·lacions sota tensió
• Identificar situacions de treballs en proximitat

Metodologia

Curs teòric-pràctic presencial. És obligada l’assistència a totes les hores formatives. El formador realitzarà una prova al finalitzar la jornada per donar l’aptitud a cada alumne.

L’alumne haurà de portar el dia de la formació els EPI habituals que utilitza al seu lloc de treball (calçat de seguretat, armilla reflectant, arnès de seguretat i casc)

Les empreses amb treballadors assalariats que realitzin el curs tindran la possibilitat de bonificar aquesta formació (consultar l’apartat de Bonificacions).

Déjanos tu consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casillas de verificación