Servei de Prevenció Aliè

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, de 31 de novembre, determina que totes les empreses amb treballadors per compte d’altri estan obligades a realitzar una sèrie d’activitats preventives descrites en la mateixa norma.

De la PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS deriven 4 especialitats:

Seguretat en el treball:és la disciplina preventiva que s’encarrega del conjunt de tècniques i procediments, que tenen com a objectiu eliminar o disminuir el risc que es produeixin accidents de treball.

Higiene Industrial és la disciplina preventiva, que ve definida com una tècnica no mèdica de prevenció de malalties professionals. Per tant, mitjançant la higiene, s’identifiquen correctament els factors que poden desenvolupar una malaltia professional en un treballador laboralment exposat a contaminants físics, químics i/o biològics; i les vies que utilitzen aquests agents per entrar a l’organisme i els possibles efectes nocius que poden causar el treballador.

Ergonomia i Psicosociologia Aplicada: disciplina preventiva, que contribueix amb el disseny i avaluació de les tasques, productes, ambients i sistemes per fer-los compatibles amb les necessitats, habilitats i limitacions de les persones.

<!--more El artículo continúa -->

Vigilància de la salut: disciplina mèdica, que s’encarrega d’estudiar i analitzar la interacció entre els treballadors i les condicions de treball amb els objectius de detectar de manera precoç possibles danys per a la salut.

SIS Prevenció des de fa 17 anys assessora i acompanya totes les nostres empreses clients, ajudant a integrar la PRL i realitzant tota l’activitat i documentació necessària:

  • Pla de Prevenció
  • Programació anual d’activitats
  • Avaluació de riscos laborals inicial i específiques
  • Planificació de lactivitat preventiva
  • Formació i informació als treballadors Art. 19
  • Investigació d’accidents
  • Equips de protecció individual
  • Vigilància de la salut
  • Suport/Acompanyament a Inspecció de Treball
Deixa'ns la teva consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Caselles de verificació