Bàsic de 60 hores (Recurs Preventiu)

Durada: 60 hores (40h Teleformació + 20h Presencials)
Preu: 230,00 €
Modalitat: Teleformació i Presencial
Dates d’impartició:
Lloc d’impartició: SIS Prevenció – Centri de Formació – Passeig Ribera del Congost, 36B Les Franqueses del Vallès
Objectius: Complir amb el que s’estableix en el Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall (CEM) , sector construcció, sector fusta, sector vídrio i retolació

Programa Formatiu:

CONCEPTES BÀSICS SOBRE LA SEGURETAT I SALUT.

El treball i la salut.
Els riscos professionals.
Factors de Risc.
Danys derivats del treball.
Els accidents de treball i les malalties professionals.
Altres patologies derivades del treball.
Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.
Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.

RISCOS GENERALS I LA SEVA PREVENCIÓ.

Riscos lligats a les condicions de seguretat.
Riscos lligats al medi ambient del treball.
La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual.
Plans d’emergència i evacuació.
El control de la salut dels treballadors.

RISCOS ESPECÍFICS I LA SEVA PREVENCIÓ EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ.

Diferents fases d’obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, bastides, plataformes de treball, escales, etc.).
Implantació d’obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, etc.

ELEMENTS BÀSICS DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS

Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
Organització preventiva del treball: «rutines» bàsiques.
Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats, etc.)

PRIMERS AUXILIS

Procediments generals.
Pla d’actuació.

Metodologia

La formació de 60 hores de recurs preventiu consta de 20 hores presencials, així com d’un temari de 40 hores de teleformació on haurà de disposar d’un dispositiu electrònic d’accés (tauleta / PC / mòbil).

Per a obtenir la corresponent certificació del curs serà necessari haver assistit a totes les hores presencials, haver realitzat tota la teleformació i haver aprovat els tests corresponents.

* Les empreses amb treballadors assalariats que realitzin el curs tindran possibilitat de bonificar-se aquesta formació (consultar l’apartat de Bonificacions).

 

 

Déjanos tu consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casillas de verificación