Curs bàsic PRL 30 hores

A qui va dirigit:

A tot treballador que vulgui posseir uns coneixements bàsics en prevenció de riscos laborals.

Objectius:

Adquirir els coneixements teòrics bàsics de la Llei 31/1995 en prevenció de riscos laborals, amb la finalitat que conegui la Llei i prengui consciència de la importància d’incorporar hàbits segurs en el seu lloc de treball.

 

Programació didàctica

Ut 01 – El treball i la salut: els riscos professionals. Factors de risc
El treball i la salut.
Els riscos professionals.
Factors de risc.

Ut 02 – Danys derivats de la feina. Accident de treball i malalties professionals. Altres patologies derivades de la feina
Danys derivats de la feina.
Els accidents de treball i les malalties professionals.

Ut 03 – Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria
Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.
La Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL).
Llei 54/2003, reforma de el marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
El Reglament dels serveis de prevenció (RSP).
Altres normes específiques derivades de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Ut 04 – Riscos lligats a les condicions de seguretat. El lloc de treball
Les eines i les màquines.
L’electricitat.
Els incendis.
Emmagatzematge, manipulació i transport.
Senyalització.

Ut 05 – Riscos lligats a l’entorn de treball
L’exposició laboral a agents químics.
L’exposició laboral a agents físics.
L’exposició laboral a agents biològics.
El control de el risc.

Ut 06 – La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
La càrrega de treball.
La càrrega física.
La càrrega mental.
La fatiga.
La insatisfacció laboral.

Ut 07 – Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual
La prevenció i protecció dels treballadors.
La protecció col·lectiva.
La protecció individual.

Ut 08 – El pla d’emergència
Actuació davant emergències.
El pla d’emergència.

Ut 09 – El control de la salut dels treballadors
La vigilància de la salut dels treballadors en el marc de la Llei de Prevenció de Riscos laborals.
Objectius de vigilància de la salut.
Les tècniques de vigilància de la salut.
Integració dels programes de vigilància de la salut en el programa de Prevenció de Riscos Laborals.

Ut 10 – Components implicats en la prevenció de riscos laborals
Organismes internacionals.
Organismes nacionals.
L’empresari i el seu deure de prevenció.
El treballador i les seves obligacions preventives.

Ut 11 – La gestió de la prevenció de riscos laborals a l’empresa
Política de prevenció.
Control de les actuacions.
Organització de recursos per a les activitats preventives.

Ut 12 – Documentació per a la gestió de la prevenció de riscos
Documentació necessària.
Elaboració de la documentació.

Ut 13 – Primers auxilis
Què són els primers auxilis?
Determinació de el sistema d’emergència.
Socorrisme laboral.
Avaluació primària d’un accidentat.
Principals emergències mèdiques.
Tècniques de reanimació.

 

Avaluació

Aquest curs consta de 3 proves d’avaluació final tipus Test i 3 de tipus Desenvolupament.

Déjanos tu consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casillas de verificación