Serveis Empresa

Serveis de Prevenció de Riscos Laborals

Servei de Prevenció Aliè

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, de 31 de novembre, determina que totes les empreses amb treballadors per compte aliè, estan obligades a realitzar una sèrie d’activitats preventives per donar compliment  a  mateixa i normativa relacionada. De la PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS deriven 4 especialitats: Seguretat en el Treball: és la disciplina preventiva que s’encarrega del conjunt de tècniques i procediments,…

Registre d’Empreses Acreditades (REA)

Per garantir la seguretat i qualitat en l’ocupació, la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la desenvolupa, estableixen que tota empresa que tingui intenció d’intervenir en un procés de contractació o subcontractació en el sector de la construcció ha d’estar inscrita prèviament en aquest registre. A partir del 26 d’agost del 2008 han…

Coordinació d’Activitats Empresarials

La coordinación de actividades empresariales consiste en poner en práctica los medios más adecuados para que, cuando los trabajadores de dos o más empresas coincidan en un mismo centro de trabajo, estas puedan cooperar entre sí con objeto de que dicha concurrencia de actividades no repercuta en la seguridad y la salud de los trabajadores.

Avaluacions específiques

Sovint, els treballadors es desplacen a altres centres de treball, que no són el seu habitual, perquè alguna empresa client subcontracta dels nostres serveis. Quan realitzem tasques fora del nostre centre de treball habitual poden sorgir noves situacions que donen lloc a nous riscos. En aquest cas caldrà avaluar aquest “nou” lloc de treball per tal d’aplicar les noves mesures…

Pla d’Emergència

El Pla d’Emergències és el conjunt d’accions i mesures encaminades a prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns materials a l’ interior de les instal.lacions de les empreses i a donar una resposta adequada a les possibles situacions d’emergència de forma coordinada amb el sistema públic de Protecció Civil. Aquestes accions i mesures han de ser adoptades pels titulars…

Pla de Seguretat i Salut

En aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o, si s’escau, de l’estudi bàsic, cada contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut (PSS) en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En aquest pla s’inclouran, si s’escau, les propostes de mesures…

Coordinació de Seguretat i Salut

Al parlar de prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció, el Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) és una de les figures més importants, indispensable perquè es mantinguin els principis preventius dins d’aquesta activitat empresarial. El Coordinador de Seguretat i Salut és el tècnic competent designat pel promotor per coordinar l’activitat preventiva en l’obra, i garantir l’aplicació dels principis…

Vigilància de la salut – Revisions Mèdiques

En què consisteix l’Especialitat Mèdica? El Departament de Vigilància de la Salut de SIS Prevenció està format per professionals sanitaris, especialistes en Medicina i Infermeria del Treball, que vetllen per la salut de tots els treballadors. La Vigilància de la Salut té com a objectiu prevenir la influència de les condicions de treball que puguin afectar a la salut dels treballadors.  Des del…