Serveis Empresa

Serveis de Prevenció de Riscos Laborals

Sector Amianto

L’amiant es va fer servir en grans quantitats a finals del segle passat. Es troba principalment en forma de fibrociment en teulades, dipòsits, baixants o jardineres, però també formant part d’altres materials en edificis i infraestructures.

Servei de Prevenció Aliè

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, de 31 de novembre, determina que totes les empreses amb treballadors per compte d’altri estan obligades a realitzar una sèrie d’activitats preventives descrites en la mateixa norma. De la PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS deriven 4 especialitats: Seguretat en el treball:és la disciplina preventiva que s’encarrega del conjunt de tècniques i procediments, que…

Registre d’Empreses Acreditades (REA)

Per garantir la seguretat i la qualitat en l’ocupació, la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la desenvolupa, estableixen que tota empresa que tingui intenció d’intervenir en un procés de contractació o subcontractació al sector de la construcció ha d’estar inscrita prèviament en aquest registre. A partir del 26 d’agost de 2008…

Coordinació d’Activitats Empresarials

La coordinació d’activitats empresarials consisteix a posar en pràctica els mitjans més adequats perquè, quan els treballadors de dues o més empreses coincideixin en un mateix centre de treball, aquestes puguin cooperar entre si a fi que aquesta concurrència d’activitats no repercuteixi a la seguretat i la salut dels treballadors.

Avaluacions específiques

Sovint els treballadors es desplacen a altres centres de treball que no són els seus habituals perquè alguna empresa client subcontracta dels nostres serveis. Quan fem tasques fora del nostre centre de treball habitual poden sorgir noves situacions que donen lloc a nous riscos. En aquest cas caldrà avaluar aquest “nou” lloc de treball per tal d’aplicar les noves mesures…

Pla d’Emergència

El Pla d’Emergències és el conjunt d’accions i mesures encaminades a prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns materials a l’interior de les instal·lacions de les empreses i donar una resposta adequada a les possibles situacions d’emergència de manera coordinada amb el sistema públic de protecció Civil. Aquestes accions i mesures han de ser adoptades pels…

Pla de Seguretat i Salut

En aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o, si escau, de l’estudi bàsic, cada contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut (PSS) en el treball en què s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes a l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En aquest pla s’hi han d’incloure, si s’escau, les…

Coordinació de Seguretat i Salut

En parlar de Prevenció de Riscos Laborals al sector de la construcció, el Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) és una de les figures més importants, indispensable perquè es mantinguin els principis preventius dins d’aquesta activitat empresarial. El Coordinador de Seguretat i Salut és el tècnic competent designat pel Promotor per coordinar l’activitat preventiva a l’obra, i garantir l’aplicació dels…

Vigilància de la salut – Revisions Mèdiques

Què és l’especialitat mèdica? El Departament de Vigilància de la Salut de SIS Prevenció està format per professionals sanitaris, especialistes en Medicina i Infermeria del Treball, que vetllen per la salut de tots els treballadors.La Vigilància de la Salut té com a objectiu prevenir la influència de les condicions de treball que puguin afectar la salut dels treballadors. Des del…