Curs d’Altures TELCO II

Durada: 12 hores
Modalitat: Presencial Teòric i Pràctic
Dates d’impartició: [Per determinar]
Lloc d’impartició: SIS Prevenció – Centre de Formació – Passeig Ribera del Congost, 36B Les Franqueses del Vallès
Objectius: Coneixer els riscos i les mesures preventives dels treballs en altura, així com els procediments de treball i l’ús dels EPIs
Dirigit a: Qualsevol treballador del sector de les Telecomunicacions exposat a risc de caiguda d’altura que realitzi treballs en torres d’antena, màstils i cobertes sense protecció.
Àmbit: Treballs en xarxa mòbil

Programa Formatiu:

INTRODUCCIÓ

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
• Descripció d’equips específics i els seus usos diferents (tipus d’arnès, casc, tipus específics d’element d’ancoratge amb amortidor, element d’ancoratge de posicionar, dispositius anticaigudes per a línies temporals i fixes, equips auxiliars…).
• Identificació dels equips (arnès, casc, element d’ancoratge amb amortidor, element d’ancoratge de posicionar, dispositius anticaigudes…).
• Pautes per a la correcta ajustada i col·locació dels equips.

SISTEMES DE PROTECCIÓ DE CAIGUDES
• Exercicis d’ús segur de l’element d’ancoratge amb amortidor i element d’ancoratge de posicionar.
• Exercicis sobre ús segur de dispositius anticaigudes sobre línia d’ancoratge rígida i flexible, segons EN 353.
• Exercicis sobre muntatge de sistema restrictius mitjançant element d’ancoratge i línia d’ancoratge.
• Muntatge de línies d’ancoratge temporals verticals, utilitzant perxa telescòpica.
• Utilització de dispositius anticaigudes retràctils, segons EN 360. Tipologia de dispositius i característiques.

DISPOSITIUS D’ANCLATGE
• Angulacions i distribució de càrregues sobre els ancoratges.
• Distància lliure de caiguda aplicada al muntatge i ús de dispositius d’ancoratge.
• Muntatge d’instal·lacions mòbils per a l’ús de línies d’ancoratge temporal.
• Utilització d’eslingues sobre ancoratges estructurals.
• Nus de vuit i vuit de doble arc. Aplicacions.
• Muntatge de línies horitzontals temporals per a la seva aplicació sobre cobertes.
• Exercicis de globalització de continguts: Muntatge de sistemes anticaigudes i sistemes restrictius sobre línies d’ancoratge horitzontal temporal.
• Utilització de línies d’ancoratge horitzontal permanent.

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS
• Identificació de riscos de caiguda en façanes, pals, escales de mà i andamis.
• Identificació de riscos associats: proximitat risc elèctric i radiacions no ionitzants, proximitat a portes, buits, senyalització de treballs etc.

IZAT MANUAL DE CÀRREGUES
• Pautes de seguretat per a un aixecament de càrrega segur. Descripció de sistemes de bloqueig automàtic en pujada i baixada.
• Concepte de Pola Fixa i Pola Mòbil.
• Concepte d’Avantatge Mecànic.
• Corda guia.
• Muntatge de sistemes simples per a l’aixecament de càrregues moderades.
• Canvis de direcció.

ACTUACIÓ DAVANT D’UN ACCIDENT
• Trauma per suspensió. Fonaments i conseqüències per a l’accidentat.
• Pautes de prevenció i actuació en cas de ferit suspès dels equips de protecció.

Déjanos tu consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casillas de verificación