Oficis 20 hores Conveni Construcció, Metall, Fusta, Rotulació i Vidre

Durada: 20h
Preu: 215,00€
Modalitat: Presencial
Properes dates:
Lloc d’impartició: SIS Prevenció – Centre de Formació – Passeig Ribera del Congost, 36B Les Franqueses del Vallès

PREGUNTA’NS PER LES DATES EN CONCRET DEL OFICI QUE NECESSITIS.

Llistat formacions oficis 20 hores Sector de la Construcció:

 • 20h Paleteria
 • 20h Treballs de demolició i rehabilitació
 • 20h Encofrats
 • 20h Ferrallat
 • 20h Revestiment de guix
 • 20h Electricitat, muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió
 • 20h Lampisteria i instal·lacions de climatització
 • 20h Revestiments exteriors
 • 20h Pintura
 • 20h Paviments i enrajolats
 • 20h Operadors d’aparells elevador
 • 20h Operadors de vehicles i maquinària de moviment de terres
 • 20h Operadors d’equips manuals
 • 20h Treballs d’aïllament i impermeabilització
 • 20h Muntatge d’estructures tubulars
 • 20h Operari d’instal·lacions temporals d’obra i auxiliars: plantes d’aglomerat, de formigó, de trituració i classificació d’àrids
 • 20h Estabilització d’esplanades i estesa de ferms
 • 20h Col·locació de materials de cobriment
 • 20h Conservació i explotació de carreteres
 • 20h Execució de túnels i sosteniment de les excavacions subterrànies i dels talussos
 • 20h Fonaments especials, sondejos i perforacions
 • 20h Construcció i manteniment de vies fèrries
 • 20h Treballs marítims
 • 20h Treballs de xarxes de proveïment i sanejament i pous
 • 20h Treballs de muntatge de prefabricats de formigó en obra
 • 20h Operari de taller de materials: pedres industrials, tractament o transformació de materials, picapedrers i similars
 • 20h Treballs de soldadura
 • 20h Muntador d’escaiola, plaques de guix laminat i assimilats
 • 20h Manteniment de maquinària i vehicles.

Llistat formacions oficis 20 hores Sector del Metall:

 • 20h Ferrallat
 • 20h Electricitat, relatiu als treballs de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió
 • 20h Lampisteria i instal·lacions de climatització
 • 20h Instal·lació d’ascensors
 • 20h Operadors d’equips manuals
 • 20h Instal·lacions, reparacions, muntatges, estructures metàl·liques, serralleria i fusteria metàl·lica
 • 20h Aïllament i impermeabilització
 • 20h Treballs de muntatge d’estructures tubulars
 • 20h Treballs de construcció i manteniment de vies fèrries
 • 20h Treballs de manteniment de maquinària i vehicles en obres de construcció
 • 20h Instal·lacions de telecomunicacions
 • 20h Treballs de gasoductes i xarxes de distribució de gasos combustibles
 • 20h Operadors d’aparells elevadors

Llistat formacions oficis 20 hores Sector Fusta:

 • 20h Instal·lador d’elements de fusteria i moble
 • 20h Montador d’estructures de fusta
 • Llistat formacions oficis 20 hores Sector Vidre i Rotulació:
 • 20h Instal·lador de finestres i envidrament
 • 20h Instal·lador de rètols

Programa Formatiu:

CONTINGUTS PART COMÚ:

 • Tècniques preventives.
 • Mitjans de protecció col·lectiva.
 • Equips de protecció individual.
 • Senyalització.

Mitjans auxiliars, equips i eines utilitzades habitualment a les obres de construcció.
Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
Riscos generals a les obres de construcció.
Coneixement de l’entorn del lloc de treball.
Planificació de les tasques des d’ un punt de vista preventiu.
Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat.
Simbologia.

Interferències entre activitats.
Activitats similars o successives.

Drets i obligacions.
Marc normatiu general i específic.
Organització de la prevenció de riscos laborals.
Participació, informació, consulta i propostes.

Primers auxilis i mesures d’emergència.

CONTINGUTS PART ESPECÍFICA: Consultar per cada curs

Metodologia

La formació de 20 hores d’ofici és totalment presencial i és obligatòria l’assistència al 100% del curs per poder-ne obtenir el certificat. A la finalització del curs, el formador realitzarà un test del contingut del curs a cada alumne.

*Les empreses amb treballadors assalariats que realitzin el curs tindran possiblitat de bonificar-se aquesta formació (consultar més informació a l’apartat Bonificacions)

Déjanos tu consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casillas de verificación