Coordinació de Seguretat i Salut

En parlar de Prevenció de Riscos Laborals al sector de la construcció, el Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) és una de les figures més importants, indispensable perquè es mantinguin els principis preventius dins d’aquesta activitat empresarial.

El Coordinador de Seguretat i Salut és el tècnic competent designat pel Promotor per coordinar l’activitat preventiva a l’obra, i garantir l’aplicació dels principis que s’esmenten a l’article 9 del Reial Decret 1627/1997 pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció:

a) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:

  • En prendre les decisions tècniques i d’organització per tal de planificar els diferents treballs o fases de treball que es desenvolupin simultàniament o successivament.
  • En estimar la durada requerida per a lexecució daquests diferents treballs o fases de treball.

b) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva.

c) Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions introduïdes en aquest.

d) Organitzar la Coordinació d’Activitats Empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

e) Coordinar les accions i les funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.

f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a lobra.

A SIS Prevenció estem especialitzats en tots els sectors d’activitat que pertanyen a OBRA (construcció, metall, fusteria) i disposem d’un departament específic des del qual es coordinen tots els serveis:

  • Coordinació de Seguretat i Salut
  • Plans de Seguretat i Salut
  • Inscripció al REA
  • Formacions específiques de convenis dobra.
  • Visites a obra
  • Plans d’actuació COVID19 per a obra

Disposem de coordinadors d´obra amb àmplia experiència tant en diferents tipologies d´obres com en temps de dedicació. Així mateix, posem a disposició de la vostra empresa un equip humà, professional, eficient i degudament format per poder assessorar-vos en tot el que necessiteu.

Deixa'ns la teva consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Caselles de verificació