Vigilància de la salut – Revisions Mèdiques

Què és l’especialitat mèdica?

El Departament de Vigilància de la Salut de SIS Prevenció està format per professionals sanitaris, especialistes en Medicina i Infermeria del Treball, que vetllen per la salut de tots els treballadors.
La Vigilància de la Salut té com a objectiu prevenir la influència de les condicions de treball que puguin afectar la salut dels treballadors.

Des del Departament es realitza:

VIGILÀNCIA DE LA SALUT COL·LECTIVA

 • Assessorament. Estem a la vostra disposició per facilitar-vos l’assessorament necessari sobre qualsevol tema relacionat amb la vigilància de la salut a la vostra empresa; tant a nivell de programacions anuals, com de cites mèdiques, memòries anuals, etc.
 • Baixes maternitat. No dubteu a contactar amb nosaltres si hi ha una situació d’embaràs a l’empresa, us ajudarem a gestionar la baixa laboral corresponent juntament amb la vostra Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals.
 • Formació. El personal sanitari imparteix una formació de primers auxilis específica i adequada a la vostra empresa. Aquesta formació és teòrica i pràctica en els temes que més puguin resultar del vostre interès (PAS, PLS, SVB, maniobra de Heimlich, RCP, etc.) i també tenim en compte les vostres peticions com a sector d’activitat (específica per a monitors de lleure, entrenadors esportius, professorat, equips d’emergències d’empresa, etc.
  La formació per a SIS Prevenció és un dels aspectes més importants de l’activitat preventiva, i els nostres professionals estan molt implicats perquè sigui sempre el màxim d’eficient possible.
 • Protocols mèdics. Elaborem els protocols mèdics específics per a cada lloc de treball, en funció dels riscos avaluats pels Tècnics en Prevenció, i contemplats a l’Avaluació de Riscos Laborals de l’empresa. Aquests protocols contemplen el tipus de revisió mèdica que cal fer al treballador (quines proves i tipus d¿analítica).
 • Consentiments. Cal que els treballadors signin el consentiment mèdic conforme estan d’acord o no en fer-se la revisió mèdica. Per part de l’empresa, aquesta és una de les seves obligacions, la de passar els consentiments als treballadors. Des del departament es facilita aquest model. La Llei de prevenció de riscos laborals, art. 22 estableix que l’empresari està obligat a oferir la revisió mèdica als treballadors.
 • Aptitud laboral. Certificat emès pel Metge Especialista en Medicina del Treball conforme el treballador és APTE, APTE AMB RESTRICCIONS o NO APTE per fer les tasques del seu lloc de treball. Aquest certificat s’emet un cop feta la revisió mèdica i es tenen els resultats de les analítiques. L’aptitud laboral té una vigència determinada que queda establerta al protocol del lloc de treball.


VIGILÀNCIA DE LA SALUT INDIVIDUAL

 • Reconeixements mèdics. La realització dels reconeixements mèdics és imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors, o per verificar si l’estat de salut d’un treballador pot constituir un perill per a ell mateix, per a altres treballadors, o per a altres persones relacionades amb lempresa o quan així ho estableixi una disposició legal.

Els reconeixements mèdics seran de caràcter obligatori:

 • Quan sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors
 • Per verificar si l‟estat de salut del treballador pot constituir un perill per a ell mateix, per als altres treballadors o per a altres persones relacionades amb l‟empresa. Per exemple, lloc de treball de conducció.
 • Quan ho estableixi una disposició legal.
 • Treballadors del conveni construcció (obligatori realitzar el 1r reconeixement mèdic prèvia contractació).
 • Treballadors exposats a soroll. Consulteu condicions.
 • Treballadors exposats a agents químics. Consulteu condicions.


També, en alguns casos on es recomana especialment:

 • Treballadors de nova incorporació (inicials). Es recomana especialment per conèixer l‟estat inicial de salut del treballador/a.
 • Poder valorar la incidència del treball sobre la salut i avaluar l’eficàcia de les mesures de protecció i prevenció.
 • Igualment necessaris serien els exàmens de salut per canvi de lloc de feina.
 • I després d’una absència perllongada de la feina per motius de salut.

A Sis Prevenció disposem de centre mèdic propi i concertats, així com de personal sanitari per a la realització de les revisions mèdiques dels treballadors. També ens podem desplaçar a la pròpia empresa per a la realització de les revisions amb la nostra Unitat Mòbil.

Per a més informació sobre vigilància de la salut i revisions mèdiques podeu contactar amb el nostre Departament Mèdic

Deixa'ns la teva consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Caselles de verificació