Pla d’Emergència

El Pla d’Emergències és el conjunt d’accions i mesures encaminades a prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns materials a l’interior de les instal·lacions de les empreses i donar una resposta adequada a les possibles situacions d’emergència de manera coordinada amb el sistema públic de protecció Civil. Aquestes accions i mesures han de ser adoptades pels titulars de les entitats, ja siguin públiques o privades, amb els seus propis mitjans i recursos, sempre dins del seu àmbit de competència.

I fent referència a l’article 20 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals:

“L’empresari, tenint en compte la mida i l’activitat de l’empresa, així com la possible presència de persones alienes a la mateixa, ha d’analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures que cregui convenients en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, a tal fi, designarà el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovar-ne periòdicament, si s’escau, el funcionament correcte, aquest personal ha de tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat. , segons les circumstàncies indicades més amunt “

A SIS Prevenció elaborarem el pla d’emergència per prevenir qualsevol situació de risc o minimitzar els riscos en cas que es doni la pròpia situació d’emergència. Així mateix, donarem formació als treballadors, ajudarem a establir els equips d’emergència necessaris, i finalment farem el simulacre per verificar-ne l’eficàcia.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb el nostre Departament Tècnic

Deixa'ns la teva consulta
Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Caselles de verificació